ข้อมูลโรงเรียน

.  ข้อมูลทั่วไป

                1.1  ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนเปลือย ตำบลตลาดแร้ง  อำเภอบ้านเขว้า      จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36170    โทรศัพท์  044-810390  โทรสาร  044-810390

               e-mail.  bannonpluayschool@gmail.com       

             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  1

                1.2   เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล    ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                1.3   มีเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านโนนเปลือยหมู่  7 หมู่  16

                และบ้านโคกน้อยหมู่ 11

 

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร

                2.1  ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นายบรรจง  ปานอีเม้ง  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  

                สาขา การบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน  2551  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  3  ปี  4  เดือน

                2.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง)   -    คน                             

                2.3  ประวัติโดยย่อ  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา    

  

ประวัติโรงเรียนบ้านโนนเปลือย

                โรงเรียนบ้านโนนเปลือย  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  16  เมษายน  ..  2481  โดยคณะกรรมการศึกษาอำเภอเมืองชัยภูมิ    เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่   1 – 4   ก่อนนี้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียน

วัดตลาดแร้ง  (โรงเรียนบ้านกุดไผ่)  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายเมือง  โชคสวัสดิ์  ครูใหญ่โรงเรียน

วัดตลาดแร้ง  มาเป็นครูใหญ่อาศัยศาลาวัดเป็นที่เล่าเรียน

                ..  2502  คณะครู  -  ชาวบ้านได้จัดหาวัสดุเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนทางราชการจัด

งบประมาณสมทบ  50,000  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ  .1   3  ห้องเรียน

                ..  2515  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  1  หลัง  เป็น  25,000  บาท

                ..  2518  คณะกรรมการศึกษา ชาวบ้าน  บริจาคเงิน  23,520  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  2  ห้องเรียน  เพื่อเปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  (.7)

                .. 2519  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 1 . ใต้ถุนสูง 2  ห้องเรียน  เป็นเงิน 134,000 บาท

                ..  2520  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  1  หลัง  เป็นเงิน  42,000  บาท

                ..  2526 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201 เป็นเงิน 305,000 บาท

                ..  2528  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนแบ  33  เป็นเงิน  30,000  บาท

                ..  2529  ได้รับงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าและสร้างเรือนเพาะชำ

                ..  2530  คณะครู ชาวบ้าน หาเงินซื้อเครื่องสูบน้ำและวางท่อในบริเวณโรงเรียน

                ..  2531  ได้รับงบประมาณขุดบ่อเลี้ยงปลาตามแบบ สปช. งบประมาณ 40,000  บาท

                ..  2532  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  จำนวน  4  ห้องเรียน 

งบประมาณ  1,043,000  บาท  สร้างส้วม  แบบ สปช. 601  จำนวน  8  ที่  งบประมาณ  100,000  บาท  และฝ.33  งบประมาณ  43,000  บาท

                อนุญาตให้รื้ออาคารแบบป.  1 .   ไปสร้างอาคารพยาบาลโดยชาวบ้านบริจาคสมทบ

30,000 บาท

                ..  2533  ขออนุญาตรื้อเรือนเพาะชำ

                ..  2534  ทางราชการอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

                ..  2540  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช. 105/29  งบประมาณ 

1,699,000  บาท  ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องวิทยาศาสตร์และโรงเรียนปฏิรูปทางการศึกษา

..  2542  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง  2  ห้องเรียน

..  2543  ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านทำบุญผ้าป่าสร้างรั้วได้  3  ด้าน

..  2544  นายสุทัศน์  ช่อสูงเนิน  และคณะ  ได้ทำบุญผ้าป่าสร้างรั้วและถนนคอนกรีต

เป็นเงิน  14,000  บาท

..  2545  ได้ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็น

ผู้อำนวยการ

..  2546  โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา

..  2547  โรงเรียนได้รับงบประมาณในการจัดทำผ้าป่า จำนวน 421,470 บาท   และนำ

งบประมาณไปดำเนินการ  ดังนี้

-                   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  18  ชุด 

-                   ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  พร้อมเก้าอี้  จำนวน  22  ชุด

-                   ต่อเติมหลังคาชั้นล่างอาคารเบญจวรรณและอาคารจามจุรี  งบประมาณ

66,200 บาท  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  7  ชุด

4  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2551  ทางราชการได้มีคำสั่งยุบโรงเรียนบ้านโคกน้อยวิทยา  ได้มอบทรัพย์สิน  บุคลากร  นักเรียนให้กับโรงเรียนบ้านโนนเปลือย  ในครั้งนี้มีครู  1  คน  คือ  นางมะลิ  เสนชัย  และนักเรียน  12  คน  ส่วนทรัพย์สินที่เป็นพัสดุ  ครุภัณฑ์  ให้คณะกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกน้อยวิทยาเป็นผู้รักษาและใช้สาธารณประโยชน์  ส่วนหลักฐานเอกสารทางโรงเรียนนั้นมีทะเบียนนักเรียน  สมุดหมายเหตุรายวัน  และเอกสารผลการเรียนจำนวนหนึ่ง  ต่อมานางมะลิ  เสนชัย  ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2551  นายคำรณเดช  สุรฤทธิพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปลือย  ได้ประชุมคณะกรรมการศึกษา  และผู้นำชุมชน  ทำการขายทอดตลาดอาคารเรียน  ป.1ฉ.  เดิมที่ใช้เป็นห้องเรียนอนุบาล  1  และห้องเรียนอนุบาล  2  เพราะชำรุดมาก

30  กันยายน  พ.ศ.  2551  นายคำรณเดช  สุรฤทธิพงศ์  เกษียณอายุราชการ  และ  นายสุชีพ 

เดชพลกรัง  เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด  ได้แต่งตั้ง  นายธัญญา  จ่าทัน  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปลือย

                11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551  นายบรรจง  ปานอีเม้ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนี้

                12  มกราคม  พ.ศ.  2552  นายอุเทน  เดชบุญมี  ครู  คศ.2  ชำนาญการ  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้

                19  มกราคม  พ.ศ.  2552  โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ  อาคารอเนกประสงค์ 

(โรงอาหาร)  ตามนโยบายส้วมสุขสันต์  อาหารปลอดภัย  โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสวัสดิการของคุณครูในโรงเรียนและเงินอุดหนุนรายหัว

                3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2552  โรงเรียนได้รับจัดสรรตำแหน่งนักการภารโรง  และได้ทำการจ้างนายอัครเดช  เดชบุญมี  เป็นนักการภารโรงชั่วคราว

                15  มิถุนายน  พ.ศ.  2552  นางสาวแพรวนภา  เจนชัย  ครูธุรการ  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  ได้มาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนนี้

                20 21  มิถุนายน  พ.ศ.  2552  โรงเรียนจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  โดยได้รับความร่วมมือในการหาผ้าป่าจากคณะครูทุกคน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ศิษย์เก่า  และผู้นำหมู่บ้าน  ได้เงินจำนวน  259,280.25  บาท  ได้นำเงินจำนวนนี้ย้ายอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ  (อาคารไทรร่มเย็น)  จากที่เดิม  ไปตั้งไว้ต่ออาคารจามจุรีปัจจุบัน  ซึ่งทำการย้ายแล้วเสร็จในวันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ.  2552  และได้ย้ายหน้ามุขอาคารไทรร่มเย็นไปไว้ทางทิศตะวันออก  เพื่อก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานครู  ส่วนอาคารเรียน  ป.1ฉ  (อาคารไทรร่มเย็น)  ที่ย้ายไปนั้นได้ทำการเทพื้นซีเมนต์  จัดทำให้ใต้ถุนโล่งไว้  เพื่อใช้เป็นห้องประชุมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน

                30  กันยายน  พ.ศ.  2552  นายธัญญา  จ่าทัน  ครู คศ.2  ชำนาญการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด  ทำให้ตำแหน่งถูกตัด  แต่ด้วยโรงเรียนมีความจำเป็นจึงขอสงวนไว้

                1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552  โรงเรียนได้จ้างนายนัธพงศ์  วรรณกุล  มาเป็นครูพี่เลี้ยงตามโครงการไทยเข้มแข็ง

                9  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำฐานเสาธงและปลูกต้นไม้ในกระถางหน้าอาคารเรียนทั้ง  3  หลัง  เป็นเงินงบประมาณ  51,400  บาท

                1  ธันวาคม  พ.ศ.  2552  โรงเรียนได้สร้างสนามกีฬาบนเนื้อที่ด้านทิศใต้ของโรงเรียน  โดยความร่วมมือของคณะครูในโรงเรียนบริจาคคนละ  500  บาท  รวมเป็นเงิน  7,400  บาท  และชาวบ้านบริจาคร่วมหลังคาละ  100 200  บาท  ตามกำลังศรัทธา  รวมเป็นเงิน  38,077  บาท  รวมทั้งหมดเป็นเงิน  45,477  บาท  และได้รับความอนุเคราะห์รถแมคโฮ  รถบรรทุกดินจากหลวงพ่อจื่อ  วัดเขาตาเงาะ  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก  นายอร่าม  จรแก้ว  นายสุรสิทธิ์  คำหงษา  นายบุญชม  ชาญตะคุ  นายนภดล  หาญสงคราม  นายวิเชียร  โพธิ์งาม  ซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้านได้นำรถไถ  และรถบรรทุกมาช่วยในการทำสนามในครั้งนี้ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านคนอื่น ๆ  จนสนามกีฬาแล้วเสร็จ

     23 29  ธันวาคม  พ.ศ.  2552  โรงเรียนเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลแร้ง  (โนนเปลือยเกมส์)  ซึ่งเป็นกีฬานักเรียนในรอบ  7  ปี  โรงเรียนจึงจะได้เป็นเจ้าภาพครั้งหนึ่ง  การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ยิ่งใหญ่อลังการ  เหมาะสมเป็นที่ยกย่องทั่วไป

    4  มกราคม  พ.ศ.  2553  โรงเรียนได้งบประมาณในการจ้างครูสอนวิทยาศาสตร์  ตามโครงการไทยเข้มแข็ง ได้จ้าง นางสาวอรทัย ถีรัตถา 

    14  มกราคม  พ.ศ.  2553  โรงเรียนได้รับงบประมาณในการจ้างครูสอนคณิตศาสตร์  ตามโครงการไทยเข้มแข็ง  ได้จ้าง  นางสาวละออง  คุรุวงษ์

                7  เมษายน  พ.ศ.  2553  ทำการต่อเติมอาคารจามจุรีชั้นล่าง  ซึ่งเป็นอาคาร  สปช.105/29  โดยใช้งบประมาณจากโครงการ  SP 2  จำนวน  100,000  บาท

                19  เมษายน  พ.ศ.  2553  ได้งบประมาณซ่อมแซมห้องน้ำ  จำนวน  77,000  บาท

                17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2553  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักครู  จำนวน  70,000  บาท

                1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2553  ทำการปรับปรุงห้องสมุด  จำนวน  20,000  บาท

          ปี  พ.ศ.  2554  ได้รับงบประมาณและจัดหาทุนมาพัฒนาโรงเรียน  ดังนี้

                1.  จัดหาทุนโดยการจัดผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนร่วมกับครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  ศิษย์เก่า  ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน  เมื่อวันที่  13  เมษายน  พ.ศ.  2554  ได้เงินจำนวน  228,000  บาท

                2.  ได้รับงบประมาณจาก  สพฐ.  มาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เพิ่ม  120,000  บาท  เพื่อกั้นห้องและเทพื้น

                3.  ได้รับงบประมาณ  งบอุทกภัย  จาก  สพฐ.มาปรับปรุงซ่อมแซมสนาม  ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร  ถมที่ปรับปรุงภูมิทัศน์  จำนวน  239,000  บาท

ปี  พ.ศ.  2555  ได้รับงบประมาณและจัดหาทุนมาพัฒนาโรงเรียน  ดังนี้

              1.  ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงสนามกีฬา     โดยผ่านการแปรญัตติ    ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.)  จำนวน  5,00,000  บาท

               
     ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโนนเปลือย  เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียนทั้งหมด  215  คน  มีผู้บริหารโรงเรียน  1  คน  ข้าราชการครู  14  คน    ครูธุรการ  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 1  คน  ครูอัตราจ้างงบประมาณโรงเรียน  1 คน   นักการภารโรง    1  คน    และมีลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่แม่ครัว  1  คน  โดยมีนายบรรจง  ปานอีเม้ง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ข้อมูลพื้นฐาน

1.  ข้อมูลจำนวนนักเรียน   จำนวนห้องเรียน ปีการศึกษา  2556  จำแนกตามชั้นและเพศ    

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน  (ข้อมูล ณ วันที่ 31  มีนาคม   2556) ดังนี้

                1)  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด   215  คน

                2)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

.1

.2

7

9

8

9

15

18

รวม

16

17

33

.1

.2

.3

.4

.5

.6

8

11

16

10

12

9

6

9

13

7

10

8

รวม

66

53

119

   

 

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

.1

.2

.3

 

12

10

11

 

12

9

9

 

24

19

20

 

รวม

33

30

63

รวมจำนวน น..ทั้งหมด

115

100

215

 

2. ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน  ปีการศึกษา  2556  จำแนกตามวุฒิและ

วิชาเอก

 

ที่

     ชื่อ    -   สกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สามัญ

ครู

 

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

นายบรรจง  ปานอีเม้ง

 

นางเรืองอุทัย  คำนึงผล

นายมานะ  พรมแดง

นายเดชา  รักษ์มณี

นายสดุดี  รักถาวร

นายไพโรจน์  มีชัยภูมิ

นายวิษณุ  ฉลองขวัญ

นางลักษณา  ตั้งใจ

นางกุลยา  ยืนชีวิต

นางจิตติมา  เฉลียวชาติ

นายอุเทน  เดชบุญมี

นางแสงนภา  เฮงเจริญวุฒิวงค์

นายอรรถวิทย์  รักษาเชื้อ

นางสาวชมภูนุช  เกตุแก้ว

นายสุชีพ  เดชพลกรัง

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน/ชำนาญการพิเศษ

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ครู / ชำนาญการพิเศษ

ครู /ชำนาญการพิเศษ

ครู/ ชำนาญการ

ครู/ ชำนาญการ

ครู/ ชำนาญการ

ครู/ ชำนาญการ

ครูอัตราจ้าง

 

..3

 

..5

..3

..5

..3

..5

..3

..3

..3

.6

ม.ศ.5

.6

.6

.6

.6

 

กศ..

 

คบ.

คบ.

คบ.

คบ.

คบ.

คบ.

คบ.

คบ.

คบ.

คบ.

คบ.

คบ.

คบ.

คบ.

 

บริหารการศึกษา

 

บริหารการศึกษา

ประถมศึกษา

เกษตรกรรม

ประถมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาไทย

บริหารการศึกษา

ศิลปศึกษา

เทคโนโลยีฯ

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

การจัดการ

ภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษา

  

   3.ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

                   3.1  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  5 หลัง  คือ  อาคารเรียน 3 หลัง

                           อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง    ฯลฯ

                   3.2  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 12  ห้องเรียน  แบ่งเป็น

                               ชั้น อ.1 อ.2  = อ.1 :  อ.1.........

                               ชั้น ป.1 ป.6  = ป.1: ป.3 ป.4 : ป.5 : ป.6                      
                               ชั้น ม.1
ม.6   = ม.1 : ม.2 : ม.3 

 

ผลการพัฒนาคุณภาพ  ปีการศึกษา  2555

 

   1.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  6-8  มิถุนายน  2555 (รายงานของ สมศ.2550)

         1.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

มาตรฐาน

ระดับ

ผลการรับรอง

มาตรฐาน

คุณภาพ

1.  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย

5

ได้มาตรฐาน

2.  เด็กมีพัฒนาการณ์ด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย

5

ได้มาตรฐาน

3.  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย

5

ได้มาตรฐาน

4.  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย        

5

ได้มาตรฐาน

5.  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป

4

ได้มาตรฐาน

6.  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

4

ได้มาตรฐาน

7.  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

4

ได้มาตรฐาน

8.  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

5

ได้มาตรฐาน

9.  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

4

ได้มาตรฐาน

10.  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

4

ได้มาตรฐาน

 

 

 

 

มาตรฐาน

ระดับ

ผลการรับรอง

มาตรฐาน

คุณภาพ

11.  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

4

ได้มาตรฐาน

12.  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

4

ได้มาตรฐาน

 

1.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

มาตรฐาน

ระดับ

ผลการรับรอง

มาตรฐาน

คุณภาพ

1.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

5

ได้มาตรฐาน

2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

5

ได้มาตรฐาน

3.  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

5

ได้มาตรฐาน

4.  ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น

4

ได้มาตรฐาน

5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

3

ได้มาตรฐาน

6.  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4

ได้มาตรฐาน

7.  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

5

ได้มาตรฐาน

8.  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

5

ได้มาตรฐาน

9.  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

4

ได้มาตรฐาน

10.  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

4

ได้มาตรฐาน

11.  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

4

ได้มาตรฐาน

12.  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

4

ได้มาตรฐาน

 

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา  2552  โรงเรียนบ้านโนนเปลือยเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรร จริยธรรม  มีสุขภาพกายใจที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้มาตรฐานตามที่กำหนด  โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย  สื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ  และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 พันธกิจ

                  พันธกิจในการพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  ประกอบด้วย

                               1.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข

                               2.  จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                               3.  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

                               4.  พัฒนาส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                               5.  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ

                               6.  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เป้าหมาย
     เป้าหมายด้านผู้เรียน

  1.   ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

  2.  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  3.  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

  4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

  5.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

  6.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  7.  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี

  8.  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา

เป้าหมายด้านครูและการจัดการเรียนการสอน

  9.  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง  เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง

  10.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  11.  ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้นำ  และมีความสามารถในการบริหาร

 จัดการศึกษา

  12.  สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

  13.  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

  14.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  15.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

  16.  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม               ธรรมชาติเต็ม ศักยภาพ

เป้าหมายด้านชุมชน

                  17.  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  18.  สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา  สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

  19.  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์  และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการ

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ประจำปีการศึกษา  2555              ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ชั้นประถมศึกษา ปีที่  6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียน จึงได้กำหนดเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา  2556  โดยใช้เกณฑ์การตั้งเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดังนี้

      (1)  เพิ่มจากคะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา  2555  อีก  2.00  คะแนน

      (2)  วิชาที่ไม่ผ่านจุดตัดขั้นผ่าน  ตั้งตามเกณฑ์จุดตัดขั้นผ่าน

 

1.  เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

 

 

สาระ

การเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ปีการศึกษา 2555

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา  2556

 

ระดับโรงเรียน

 

จุดตัดขั้นผ่าน

 

ระดับ สพฐ.

 

ระดับ สพท.ชย.1

 

ระดับโรงเรียน

ภาษาไทย

42.00

44.91

55.00

55.00

45.00

คณิตศาสตร์

33.00

49.87

35.00

58.00

50.00

2.  เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

 

 

สาระ

การเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ปีการศึกษา 2555

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา  2556

 

ระดับโรงเรียน

 

จุดตัดขั้นผ่าน

 

ระดับ สพฐ.

 

ระดับ สพท.ชย.1

 

ระดับโรงเรียน

ภาษาไทย

30.64

40.00

55.00

55.00

40.00

คณิตศาสตร์

37.62

32.50

35.00

43.00

40.00

วิทยาศาสตร์

42.87

32.50

40.00

43.00

45.00

ภาษาอังกฤษ

29.44

32.50

-

39.00

33.00


3.  เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

 

สาระ

การเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ปีการศึกษา 2555

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา  2556

 

ระดับโรงเรียน

 

จุดตัดขั้นผ่าน

 

ระดับ สพฐ.

 

ระดับ สพท.ชย.1

 

ระดับโรงเรียน

ภาษาไทย

49.83

35.00

55.00

55.00

52.00

คณิตศาสตร์

42.67

30.00

35.00

35.00

45.00

วิทยาศาสตร์

40.83

30.00

40.00

43.00

43.00

ภาษาอังกฤษ

25.17

32.50

-

33.00

33.00

สังคมศึกษา

45.83

35.00

-

45.00

48.00