ความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนเปลือยที่ได้เป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านเขว้า 2  เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  นำโดยคุณครูวิษณุ  ฉลองขวัญ  โรงเรียนบ้านโนนเปลือยขอเป็นกำลังใจให้นะคะ